Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het aanbod
Artikel 5 – De overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel 9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur
Artikel 13 – Betaling
Artikel 14 – Eigendom
Artikel 15 – Internetveiligheid en privacy
Artikel 16 – Klachtenregeling
Artikel 17 – Geschillen
Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 

 1. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 2. Consument: de natuurlijke persoon (verder genoemd u) die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
 5. Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 6. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Modelformulier: het modelformulier voor herroeping door de ondernemer ter beschikking gesteld dat een consument kan invullen wanneer hij/zij gebruik wil maken van zijn/haar herroepingsrecht;
 8. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon (verder genoemd PastFutureTimes CV) die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 9. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 10. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 11. Algemene voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

PastFutureTimes CV
Eigenaresse: Amanda (D.) Lang
Kamer van Koophandel nummer: 82705526
BTW-ID nummer: NL862573750B01
Bankverbinding/IBAN: NL23 INGB 0009 3130 61
BIC: INGBNL2A
ten name van PastFutureTimes CV

Dorpsplein 18
NL-2995 BS Heerjansdam
Nederland
T: +31-(0)6-12553319
Contact

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van PastFutureTimes CV en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen PastFutureTimes CV en u.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan u beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene leveringsvoorwaarden bij PastFutureTimes zijn in te zien en zij op verzoek van u zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan u ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door u op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van u langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is bovenstaande tweede en derde lid van toepassing en kunt u zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor u het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benadert.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van de voorwaarden van PastFutureTimes dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod van PastFutureTimes vermeld.
 2. Het aanbod is vrijblijvend. PastFutureTimes is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 3. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door u mogelijk te maken. Als PastFutureTimes gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden PastFutureTimes niet.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. PastFutureTimes kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten. 
 6. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor u duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder
  a) de prijs:
  aa) alle door PastFutureTimes genoemde prijzen zijn inclusief het in Nederland geldige wettelijke btw tarief, tenzij anders aangegeven,
  bb) de actuele verzendkosten kunt u onder Prijzen, kosten en levertijd vinden. In de webwinkel PastFutureTimes.com worden de kosten in de winkelwagen getoond.
  b) de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn:
   u kunt via de webwinkel producten naar uw keuze bestellen en in de beveiligde online omgeving afrekenen. Als PastFutureTimes een elektronische bevestiging heeft gestuurd, is de overeenkomst tot stand gekomen. Voor andere mogelijkheden neem contact met PastFutureTimes op;
  c) uw herroepingsrecht:
  u heeft binnen 14 kalenderdagen na ontvangst het recht om uw aankopen te herroepen. Nadere gegevens worden in de artikelen 6 t/ m 8 vermeld;
  d) de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst:
  aa) PastFutureTimes biedt producten onder meer online aan. De prijzen die worden getoond, zijn op hetzelfde moment geldig. Zij kunnen op basis van gewijzigde marktprijzen en wetgeving van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen in prijs voor u gaan in op het moment waarop zij online worden getoond;
  bb) de overeenkomst wordt samen met de door u opgegeven gegevens in de webwinkel intern opgeslagen. Als u de gegevens wilt inzien, neem dan contact met PastFutureTimes op;
  cc) in de privacyverklaring van PastFutureTimes staat omschreven hoe wij met uw gegevens omgaan en met welke derde partijen wij samenwerken om de overeenkomst te kunnen uitvoeren. Als u de bij PastFutureTimes opgeslagen gegevens wilt inzien en eventueel wilt laten wijzigen, neem dan contact op;
  dd) overeenkomsten met PastFutureTimes kunnen gesloten worden in het Nederlands en in het Engels;
  ee) PastFutureTimes biedt u de mogelijkheid voor levering in termijnen aan. Het minimale aantal levering bedraagt drie leveringen. Langer lopende overeenkomsten behoren tot de mogelijkheden;

  ff) PastFutureTimes biedt u de mogelijkheid aan om producten in uw opdracht en/of met uw specificaties te maken.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment waarop u het aanbod aanvaardt en aan de daarbij gestelde voorwaarden voldoet.
 2. Indien u het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt PastFutureTimes onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door ons is bevestigd, kunt u de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft PastFutureTimes passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige web omgeving. Indien u elektronisch kunt betalen, zullen wij daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Van toepassing zijnde specificaties over beveiliging kunt u in onze privacyverklaring lezen.
 4. PastFutureTimes kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of u aan uw betalingsverplichting kunt voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien wij op grond van dit onderzoek goede gronden hebben om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. PastFutureTimes zal bij het product aan u de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
  a) de klachtenregeling van PastFutureTimes en de mogelijkheden voor contact bij klachten;
  b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop u van het herroepingsrecht gebruik kunt maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
  c) de informatie over garantie;
  d) de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij PastFutureTimes deze gegevens al aan u heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
  e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 6. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van producten heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te herroepen gedurende 14 kalenderdagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door u of een vooraf door u aangewezen en aan PastFutureTimes bekendgemaakte vertegenwoordiger.
 2. a) Algemeen:
  Tijdens de bedenktijd dient u te allen tijde zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking.
  b) Producten met houdbaarheidsdatum:
  U dient de verzegeling van een product met houdbaarheidsdatum in het geheel niet te verbreken. Door het (deels) verbreken van de verzegeling komt de mogelijkheid voor herroeping, retournering en ruilen te vervallen.
 3. Wanneer u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 kalenderdagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan PastFutureTimes. Het kenbaar maken dient u te doen middels het invullen en opsturen van het formulier voor herroeping. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product met alle geleverde toebehoren in de originele verpakking binnen 14 kalenderdagen naar het volgende adres te sturen:

  Retouradres:
  PastFutureTimes CV
  Dorpsplein 18
  NL-2995 BS Heerjansdam
  Nederland

  Desgevraagd dient u te bewijzen dat de geleverde producten tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 4. Indien u na afloop van de in lid 1 en 3 genoemde termijnen niet eerst kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht en vervolgens het product niet aan PastFutureTimes heeft teruggezonden, is de koop een feit.  

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

 1. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, worden de kosten die u hiervoor maakt door PastFutureTimes vergoed. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten bij terugzending berust bij u tot het moment van bezorging bij PastFutureTimes.
 2. Indien u een bedrag voor producten betaald heeft, zal PastFutureTimes dit bedrag inclusief verzendkosten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terugontvangen is door PastFutureTimes of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden. Terugbetaling zal geschieden via dezelfde betaalmethode die door u is gebruikt tenzij u nadrukkelijk toestemming geeft voor een andere betaalmethode.
 3. Mochten producten zonder houdbaarheidsdatum beschadigd of de verpakking meer beschadigd zijn dan nodig is om het product te proberen, dan kunnen we deze waardevermindering van het product aan u doorberekenen. Behandel het product dus met zorg en zorg ervoor dat deze bij een retour goed verpakt is.
 4. U kunt niet aansprakelijk worden gesteld voor waardevermindering van het product wanneer door PastFutureTimes niet alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht is verstrekt. Dit dient te gebeuren voor het sluiten van de koopovereenkomst.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

PastFutureTimes sluit uw recht op herroeping, retourneren en ruilen uit

 1. voor producten met houdbaarheidsdatum:
  deze producten hebben een beperkte houdbaarheid. Zij zijn met het oog op hygiëne en het uitsluiten van gezondheidsrisico’s verzegeld. Na het (deels) verbreken van de verzegeling kan uw aankoop niet herroepen, geretourneerd of geruild worden,
 2. voor producten die door PastFutureTimes in uw opdracht en/of overeenkomstig uw specificaties zijn gemaakt. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien PastFutureTimes dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

Artikel 9 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 3. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien PastFutureTimes dit bedongen heeft en deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of u de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 4. De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn inclusief het wettelijke btw tarief. Verzendkosten worden in de winkelwagen getoond.
 5. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk- en zetfouten is PastFutureTimes niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.  

Artikel 10 – Conformiteit en garantie

 1. PastFutureTimes staat ervoor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door PastFutureTimes verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die u op grond van de overeenkomst tegenover ons kunt doen gelden.
 3. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk binnen 14 kalenderdagen na levering aan PastFutureTimes te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking.
 4. PastFutureTimes is te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door u, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten, zoals verwoord in de disclaimer.

Artikel 11 – Levering en uitvoering

 1. PastFutureTimes zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat u hiervoor aan PastFutureTimes kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 + 5 van dit artikel is vermeld, zal PastFutureTimes geaccepteerde bestellingen zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen 30 kalenderdagen uitvoeren, tenzij u akkoord bent gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt u hiervan uiterlijk 30 kalenderdagen nadat u de bestelling geplaatst heeft bericht. U heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding. 
 4. Indien een besteld product (tijdelijk) niet op voorraad blijkt te zijn, zal PastFutureTimes dit binnen 7 kalenderdagen schriftelijk aan u kenbaar maken. Tevens zal vermeld worden wanneer het product naar verwachting weer beschikbaar zal komen. In geval van tijdelijk uitverkocht zijn van een product heeft u het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. U heeft geen recht op een schadevergoeding.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kunt u geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft u geen recht op schadevergoeding. Calamiteiten bij bezorgdiensten liggen niet binnen de verantwoordelijkheid van PastFutureTimes.
 6. In geval van ontbinding conform het lid 3 en 4 van dit artikel zal PastFutureTimes het bedrag dat u betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontbinding, terugbetalen.
 7. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal PastFutureTimes zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van PastFutureTimes.
 8. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij PastFutureTimes tot het moment van bezorging aan u of een vooraf aangewezen en aan PastFutureTimes bekendgemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 
 9. Alle bestellingen worden zorgvuldig verpakt zodat deze veilig verzonden kunnen worden. Tegelijk spant PastFutureTimes zich in om verantwoord met verpakkingsmateriaal om te gaan. Met het oog op duurzaamheid wordt verpakkingsmateriaal zo veel mogelijk hergebruikt.
 10. Verzending verloopt via de vervoerder die op dat moment het voordeligste tarief aanbiedt. PastFutureTimes is ten opzichte van u aansprakelijk voor verlies of beschadiging tijdens bezorging door één van de vervoerders.
 11. PastFutureTimes is niet aansprakelijk voor welke schade of overschrijden van de aangekondigde levertermijnen dan ook.
 12. Na ontvangst van de producten dient u deze zelf op eventuele gebreken te controleren.

Artikel 12 – Duurtransacties: opzegging, verlenging en duur

Opzegging
 1. U kunt een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (duurtransactie of abonnement), te allen tijde schriftelijk opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen.
 2. U kunt een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (duurtransactie of abonnement), te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur schriftelijk opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen.
 3. U kunt de in lid 1 en 2 genoemde overeenkomsten
  a) te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode, behoudens de door PastFutureTimes bedongen opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen;
  b) schriftelijk opzeggen;
  c) altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als PastFutureTimes voor zichzelf heeft bedongen, mits deze niet minder is dan de standaard termijn van dertig (30) kalenderdagen.
Verlenging

Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (duurtransactie of abonnement) , mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

Duur

Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag u na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van dertig (30) kalenderdagen opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur verzetten.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door u verschuldigde bedragen te worden voldaan via de door PastFutureTimes aangeboden beveiligde online betaalmethodes.
 2. Voor producten die in uw opdracht en/of met uw specificaties worden gemaakt, is voor begin van de werkzaamheden een aanbetaling ter hoogte van de helft van het overgekomen bedrag verschuldigd. De tweede helft zal met levering worden gefactureerd.
 3. U heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan PastFutureTimes te melden.
 4. In geval van wanbetaling van u heeft PastFutureTimes behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan u kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 14 – Eigendom

Alle producten blijven tot aan het voldoen van het volledige aankoopbedrag door u (inclusief verzendkosten, indien van toepassing), eigendom van PastFutureTimes.

Artikel 15 – Internetveiligheid en privacy

 1. De website van PastFutureTimes is beveiligd door een TLS-versleuteling, in de zoekbalk van uw browser te herkennen aan het slotje voor het webadres https://pastfuturetimes.com. Zo kunt u zeker weten dat u aan het juiste internetadres bent. Ook maakt de versleuteling het derden moeilijker om te volgen wat u in de webwinkel opzoekt om hier vervolgens misbruik van te maken.
 2. Alle door u ingevoerde klantgegevens worden uitsluitend bij PastFutureTimes opgeslagen en gebruikt voor afhandeling van de bestelling. De klantgegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
 3. Het e-mailadres dat door u is ingevoerd, wordt geanonimiseerd gebruikt voor het verspreiden van een mailbrief (reclamedoeleinden) van PastFutureTimes. Indien u geen gebruik wenst te maken van deze mailinglist, kunt u zich te allen tijde afmelden.
 4. U heeft te allen tijde het recht om uw klantgegevens zoals die bij PastFutureTimes bekend zijn, in te zien en te wijzigen. Lees hierover meer in de uitgebreide privacyverklaring van PastFutureTimes.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1.  PastFutureTimes beschikt over onderstaande klachtenprocedure en behandelt eventuele klachten overeenkomstig hiermee.
 2. Als u een klacht over de uitvoering van een overeenkomst door PastFutureTimes heeft, neem dan altijd en allereerst contact met PastFutureTimes op. 
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 kalenderdagen na het optreden schriftelijk, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij PastFutureTimes, nadat u de gebreken heeft geconstateerd.
 4. Bij PastFutureTimes schriftelijk ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door PastFutureTimes binnen de termijn van 14 kalenderdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer u een meer uitvoerig antwoord kunt verwachten.
 5. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 6. PastFutureTimes is aangesloten bij het kwaliteitskeurmerk voor webwinkels Stichting Webwinkelkeur.

  Bekijk het keurmerk van PastFutureTimes in het register (klik op het logo):

  Keurmerk webwinkel


  Op dit keurmerk treft u het vak Geschilbemiddeling aan. In dit vak dient u met uw klacht die niet in onderling overleg opgelost kan worden een geschil in te dienen. Stichting WebwinkelKeur zal gratis bemiddelen. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft u de mogelijkheid om uw klacht te laten behandelen door de door Stichting WebwinkelKeur aangestelde onafhankelijke geschillencommissie. De uitspraak hiervan is bindend en zowel PastFutureTimes als u stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door u aan de betreffende commissie betaald dienen te worden.
  Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform.
 7. Een klacht schort de verplichtingen van PastFutureTimes niet op, tenzij PastFutureTimes schriftelijk anders aangeeft.
 8. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door PastFutureTimes, zal PastFutureTimes de geleverde producten kosteloos vervangen.

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen PastFutureTimes en u waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Deze bepaling geldt ook indien u woonachtig bent in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van u zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door u op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Winkelwagen
Scroll naar boven
Share
Share
Tweet
WhatsApp
Email